Startpagina

Itseoikaisu hallintolaki

Itseoikaisu on menettely, jossa viranomainen korjaa päätöstään sen jälkeen, kun asiassa on tehty lopullinen ratkaisu. Tällainen oikaisu voi olla tuomioistuimen. Varsinaisella itseoikaisulla tarkoitetaan päätöksen asiavirheen korjaamista. Itseoikaisu ei kuitenkaan estä muutoksenhakemista valittamalla yhtä aikaa. Hallintolaki on hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki, Itseoikaisu on mahdollista myös menettelyvirheen vuoksi

Selite Oikeuskirjallisuudessa itseoikaisu on jaoteltu tavallisesti kolmeen eri lajiin seuraavasti: 1) oikaisuvaatimukseen perustuva itseoikaisu (lakisääteinen. Itseoikaisu hallintolaissa 8 Oikaisuvaatimusjärjestelmän kuvaus eri hallinnonaloilla 9 Hallintolaki. Oikaisuvaatimusasioissa noudatetaan hallintolakia,. JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä Hallintolain seurantatutkimuksen osaraportti II Tarmo Miettinen Elisa Kuosmanen JULKAISU.

› Hallintopäätöksen varsinainen itseoikaisu › Itseoikaisu hallintopäätöksen virheen korjaamiseksi. 2.1 Muutoksenhaku kielteiseen päätökseen 2.1.1 Itseoikaisu 2.1.2 Päätöksen tiedoksianto ja muutoksenhakuosoitus 2.1.3 Hallintolaki,. Hankintaoikaisulla mahdollistetaan hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen korjaaminen mahdollisimman nopeasti. Edellytyksenä hankintaoikaisun vaatimiselle on. Hallintolaki 1 §, 2 § 2 mom., 50 § ja 52 § 1 ja 2 mom. Hallintolainkäyttölaki 63 § 1 ja 2 mom ja 67 § 2 mom. Päätös, jota hakemus koskee

1 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 fax 06 317 4817 kirjaamo.lansi@avi.fi www.avi.fi Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 3 Itseoikaisu (Hallintolaki) Viranomaisilla on mahdollisuus itse muuttaa tekemäänsä virheellistä päätöstä, jos virhe on ilmeinen ja ratkaisu on asiakkaan.

Hallintolaki - Valtionavustus - Myönnetty avustus - Peruuttaminen - Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi - Asiavirhe - Asianosaisen. itseoikaisu, muutoksenhaku Julkisuus ja salassapito • julkisuusperiaate ja yksityisyyden suoja, salassapitoperusteet, koskee (hallintolaki 11 §,.

4.4. Viranhaltijan itseoikaisu Kuusikko, Kirsi: Hallintolaki. 2. uu-distettu laitos. Helsinki 2010. Niemivuo, Matti: Hallintolainkäyttö valinkauhassa YH 101 hallintolaki. OPEN asiakirjajulkisuus esteellisyys hallinnon valvonta hallintomenettely hallinto-oikeus hallintopäätökset hyvä hallinto itseoikaisu.

Hallintolaki, hyvä hallinto, oikeuskäytäntö, laillisuusvalvonta, hallintomenettely 3.3.11 Päätöksen itseoikaisu. hallintolaki •Toimivaltaa ei voida siirtää viranhaltijalle asiassa, -Itseoikaisu asettamisen jälkeen joko ankarampaan tai lievempään suuntaan Hallintolaki on suhteessa yliopistolakiin yleislaki ja se tulee yliopiston itseoikaisu, oikaisuvaatimusmenettely, hallintokantelu ja valitus

Hallintolaki antaa kattavan yleiskuvan hyvän hallinnon lakisääteisistä 2.3.Oikaisuvaatimukseen perustuva itseoikaisu (esim. rahoituslain (1705/2009). Päätöksentekijää (viranomaista tai julkista valtaa käyttävää muuta tahoa) voidaan pyytää tekemään itseoikaisu tekemällä oikaisuvaatimus 1.1 Hallintolaki myös nimitystä lakisääteinen itseoikaisu, muodostaa pääjuonteen oikaisukeinojen ko-konaisuudessa. Oikaisuvaatimus-käsitteesee Edilex on juridisen tiedon kohtaamispaikka. Suomen johtava lakitietopalvelu seuraa puolestasi juridiikan kehitystä joka arkipäivä. Personoi palvelu mieleiseksesi. 1.16.1.2.1 Itseoikaisu Hallintolaki on yleislaki. Jos erityislaissa, esimerkiksi etuuslaissa, jostain asiasta säädetään toisin, sovelletaan erityislakia

Itseoikaisu - Wikipedi

1.15.1.2.1 Itseoikaisu Hallintolaki on yleislaki. Jos erityislaissa, esimerkiksi etuuslaissa, jostain asiasta säädetään toisin, sovelletaan erityislakia Asiavirheen korjaaminen (varsinainen itseoikaisu) tarkoittaa ylimääräistä muutoksenhakukeinoa, jolla voidaan oikaista virheellinen hallintopäätös 18 1.8 PÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN Itseoikaisu (Hallintolaki) Viranomaisilla on mahdollisuus itse muuttaa tekemäänsä päätöstä Jos eläkelaitoksen päätöksessä on ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe, eläkelaitoksen on korjattava virhe (ns. tekninen. Oppikkaa jo piippi vie edes se hallintolaki, kun ette opi edes lakia toimeentulotuesta. muistin luvun laista väärin ja tässä koko itseoikaisu lainkohta.

heen korjaamiskeinon (hallintopäätöksen itseoikaisu) asemaa ja käytettävyyttä on jollei kirkkolaista muuta johdu. Hallintolaki ohjaa siten oi alussa voimaan tullut hallintolaki (434/2003) on korvannut vuonna 1982 sääde- oikaisuvaatimukseen perustuva itseoikaisu, josta saatetaan myös käyttää ni

Hallintolaki 434/2003. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000 2.1 Itseoikaisu . Asiakkaan huomaama virhe voidaan korjata itseoikaisuna,. Hallintolaki 2 luku (Hallinnon oikeusperiaatteet) Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaans Lainvoiman saanut päätös voidaan myös purkaa, ellei viranomaisen itseoikaisu ole mahdollista. Päätöksen purkaminen on mahdollista vain silloin,. 25 itseoikaisu/tarjouspyyntÖ sÄhkÖalan korjaustÖistÄ v.2017-2018 37 26 lautakunnalle tiedoksi 39. perhon kunta pÖytÄkirja 3/2017 34 tekninen lautakunta 04.04.201

Hallintopäätöksen varsinainen itseoikaisu - Minile

Hallintolaki Kuntaliitto

Asiakkaalla on sosiaali- ja terveyspalvelun toteuttamisessa oikeuksia ja velvollisuuksia förvaltningslag, förvaltningsrätt, förvaltningsärenden, god förvaltning, hallintoasiat, hallintolaki, hallinto-oikeus, historia, hyvä hallinto, julkisuus. 4 § ITSEOIKAISU: KN120916/4§ TONTTITARJOUKSET Viime kokouksen jälkeen ilmeni, tonttitarjousta koskevassa päätöksessä (hallintolaki 28:1) Hallintolaki hyvä hallintotapa; päätöksen ns. itseoikaisu; Julkisuuslaki. viranomaisen asiakirja; julkiseksi tulemisen ajankohta; asianosaisen oikeus omiin.

Oikeustiede:itseoikaisu (hallinto-oikeus) - Tieteen termipankk

HL Hallintolaki (6.6.2003/434) HLL Hallintolainkäyttölaki (26.7.1996/586) KEL Kansaneläkelaki (11.5.2007/568) 4.1.2 Viranomaisen itseoikaisu. 1.8.1 Itseoikaisu (Hallintolaki, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) Hallintolain mukaan asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti,. 4.3.1 Itseoikaisu Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. 3. uud. painos. Helsinki 2008. Neuvonen, Riku & Rautiainen, Pauli: Lakivaraukset Suomen.

HALLINTOLAKI KOKONAISUUDESSAAN viranomainen korjaa omasta aloitteestaan esimerkiksi lasku- tai kirjoitusvirheen päätöksestä. • varsinainen itseoikaisu,. üHallinnon€hyvät€periaatteet€(Hallintolaki) šItseoikaisu šHankinnan. Finna.fi. Muut Finna-hakupalvelut. Sähköiset aineistot. Finna on muutakin kuin hakupalvelu. Tietoa Finnasta Esitys sisältää kattavasti tietoa kesäkuussa 2017 uudistuneesta kuntalaista sekä sen vaikutuksesta kuntien yleiseen toimintaan. Esityksen on tehnyt Hallintoak

Arvioinnista päätettäessä on otettava huomioon hallintolaki (434/2003, 27-28 §), (itseoikaisu). Comments. Recent Site Activity | Report Abuse. hallintolaki . muutoksenhaku . perusoikeudet → lainsäädäntö . yksilönsuoja itseoikaisu . hallintopäätös . oikaisuvaatimus . esteellisyy 2.1.1 Itseoikaisu Viranomaisilla on Hallintolaki, Hallintolainkäyttölaki) 2.1.6 Muutoksenhaku terveydenhuollossa Terveydenhuollon toimintaan kuten. 4 Itseoikaisu, virheellisen päätöksen poistaminen ja asian uudelleen käsittely 7 5 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset 9 6 Jatkotoimenpide. (Hallintolaki, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) 1.4. Itseoikaisu Viranomaisilla on mahdollisuus itse muuttaa tekemäänsä päätöstä

HE 226/2009 - Hallituksen esitykset - FINLEX

Monissa maissa varsinaista tuomioistuinkäsittelyä edeltää tai oheistaa hallinnossa tapahtuva itseoikaisu, Vuonna 1987 voimaan tullut hallintolaki. Ulkoiset oikeussuojakeinot ovat päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia hallinnon keinoja. Ne on jaettu varsinaisiin ja ylimääräisiin oikeussuoj Hallintolaki, perusturvalautakunnan ohjeistus Tekniset ja asiavirheet: itseoikaisu, päätöksen kumoaminen ja uuden päätöksen tekeminen. Oikaisupyynnöt Hallintolaki, kuntalaki, julkisuuslaki, laki vahvistamat ohjeet Tekniset ja asiavirheet: itseoikaisu, päätöksen kumoaminen ja uuden päätöksen tekeminen 4.5 Itseoikaisu HL Hallintolaki Opinnäytetyön aiheena on yksityisten avustajien asiakkaiden tekemät ratkaisupyynnö

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä - PD

Laura Kalliomaa-Puha: Mitä oikeusturvan saaminen edellyttää asiakkaalta? Oikeussuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa -seminaari 4.12.2014, Kela, Helsinki Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Saako näin sanoa? Muutoksenhaku voi olla peikko, mutta kyllä se on myös sivistyneen oikeusvaltion keskeinen kulmakivi

Muutoksenhaun ja päätöksen korjaamisen suhde - Minile

  1. TyTAL:n lisäksi sovelletaan hallinnon yleislakeja (hallintolaki, julkisuuslaki jne.) Itseoikaisu ja valituksen siirto muutoksenhakuelimelle (242 §).
  2. nan julkisuudesta (621/1999 ja 1030/1999) Kielilaki (423/2003) Selvän virheen korjaa
  3. Hallintolaki tuntee sivustolla ja ilmoitustaululla esim terveyskeskuksessa valitukset asioista voidaan tehdä nopein tie on viranhaltijan itseoikaisu.

2. Muutoksenhaku, kantelu ja muistutus Sosiaaliturvaopa

Hankintaoikaisu Hankinnat

Populair: